Meclis Kararı 08.12.2017 - 171

T.C.

TUZLA

BELEDİYE BAŞKANLIĞI  MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ

...08.12.2017....

KARAR NO

 ...171....


KARARIN

KONUSU

“Konut Alanlarında Ticari Teşekkül Tespiti

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet ÇABUK’un Başkanlığında; Üyelerden,Serhan KURAL - İbrahim Nazmi İŞ - Derya BACACI – Salih ÇEVİK- Soner BİBER –   Köksal YÜZBAŞIOĞULLARI – Nuri ÖZYAVUZ - İbrahim DENİZ – İlker GÖKDEMİR – Çiğdem ARSLAN – Yakup YILMAZ - Salih GÜNDOĞDU – Mehmet KİNSİZ- Bahrem KURUAĞAÇ –Kasım DURMAZ - Murat KANT – Şuayip AKMAN - Önder POLATOĞLU –– Cengiz GÜLOĞLU – Mustafa SEVİM – Yücel TÜRK - Maksut KARACA – Necmettin BULUT – Hüseyin İLDAN’ın iştiraki ile toplandı.

Ö N E Rİ  :

   HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU
  İLE İMAR KOMİSYONU ORTAK RAPORU

Rapor Tarihi              : 08.12.2017             
Rapor No                     : H:2017/73 – İ:2017/71                                                                             
Konu                          : Konut Alanlarında Ticari Teşekkül Tespiti
            
            KOMİSYON İNCELEMESİ :

            Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.10.2017 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (RG-30/9/2017-30196)’nin 19.maddesinin f fıkrası 1 ve 2 numaraları altbentlerinde; “1) İlgili idare meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan konut alanlarında bulunan parsellerin; zemin kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekânlarında ya da binanın birinci katında veya bodrum katlarında zemin katta yer alan mekanla içten bağlantılı olan ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen, getirilecek kullanıma ilişkin otopark ihtiyacını karşılamak kaydıyla, gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve imalâthane niteliğinde olmayan, gayrisıhhi özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkân, kuaför, terzi, eczane, anaokulu ve kreş ile gelişme alanları hariç; Sağlık Bakanlığınca aranan şartlar sağlanmak kaydıyla günübirlik sağlık hizmeti sunulan sağlık kabini, muayenehane, aile sağlığı merkezi, ağız ve diş sağlığı merkezi, diyaliz merkezi, acil servis içermeyen tıp merkezi, psikoteknik değerlendirme merkezi, üremeye yardımcı tedavi merkezi, fizik tedavi müessesesi, genetik hastalıklar tanı merkezi, evde bakım merkezi, işitme cihazı merkezi, ısmarlama protez ve ortez merkezi ve lokanta, pastane gibi konut dışı hizmetler verilebilir.
 2)   İlgili idare meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan konut kullanımına ayrılan parsellerde ilgili kamu kurumunun belirlediği standartları sağlamak ve uygun görüşü alınmak ve ayrıca getirilecek kullanıma ilişkin otopark ihtiyacı karşılanmak kaydıyla müstakil olarak; yurt, anaokulu, aile sağlığı merkezi, kreş, ticari katlı otopark binaları ile gelişme alanları haricinde özel sağlık tesisi, özel eğitim tesisi ve yapılabilir…” denmektedir.
Söz konusu yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yürürlükte olan 01.06.2013 tarihli ve 08.09.2013 tarihli Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliklerine tabi olan yapı ruhsatı başvurularında Konut Alanlarında Yapının giriş katının Dükkan, İşyeri Aile Sağlığı Merkezi vb. fonksiyonlar yapılmasıyla ilgili bir kısıtlama bulunmamaktaydı. 01.10.2017 tarihli yönetmeliğin 19.maddesinin f fıkrası 1 ve 2 numaraları altbentlerine göre Meclis Kararı alınması gerekmektedir.
İlçemiz sınırları içerisinde imar planlarında konut alanı olarak belirlenen parsellerde mevcut teşekküldeki yol aksları boyunca ticaret kullanımının tespit edilmesi halinde parsellerin giriş katlarında dükkan, işyeri, aile sağlığı merkezi v.b. fonksiyonların yapılabilmesi için Müdürlüğümüze yetki verilmesi için gereğinin yapılması hususunda Meclis’e havalesini tensiplerinize arz ederim. Şeklinde hazırlanan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.11.2017 tarihli ve 8626 sayılı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

            Konut Alanlarında Ticari Teşekkül Tespitiile ilgili teklif dosyası Komisyonlarımızca incelenmiş olup; Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü, Komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz olunur.

           HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU: Av.Salih ÇEVİK(Kom.Bşk.), İbrahim DENİZ(Kom.Bşk.V), İlker GÖKDEMİR(Rpr.), Av.Hüseyin İLDAN(Üye), Maksut KARACA(Üye).

           İMAR KOMİSYONU: Köksal YÜZBAŞIOĞULLARI(Kom.Bşk.), Kasım DURMAZ (Kom.Bşk.V), Bahrem KURUAĞAÇ(Rpr.), Mustafa SEVİM(Üye), Cengiz SUNAR(Üye).

           K A R A R : Konut Alanlarında Ticari Teşekkül Tespiti” ile ilgili Hukuk, Tarifeler ve İsimlendirme Komisyonu ile İmar Komisyonunun 08.12.2017 tarihli ve H:2017/73 – İ:2017/71 sayılı raporu görüşmelerinde söz alan Teknik Başkan Yardımcısı AK Parti Meclis Üyesi Sayın Serhal KURAL ve CHP Meclis Üyesi Grup Başkan Vekili Sayın Önder POLATOĞLU’nun teklifleri doğrultusunda, Komisyon görüşü kısmına “Yönetmeliğe aykırı herhangi bir karar alınamaz, herhangi bir uygulama yapılamaz” ibaresi eklenerek rapor Komisyondan geldiği şekliyle tadilen Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 6’ncı Seçim Dönemi, 4’üncü Toplantı Yılı, Aralık Ay’ı Toplantılarının 08.12.2017 Cuma günü yapılan 3’üncü Birleşimi, 1’inci Oturumunda oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet ÇABUK

Meclis 1’nci Başkan Vekili

Murat KANT

Divan Katibi

            İlker GÖKDEMİR

Divan Katibi

              G Ö R Ü L D Ü

 

              Dr. Şadi YAZICI

             Belediye Başkanı
Aydıntepe Mah. 8685 Ada 1 Parsel, Cami Mah. 2276 Parsel ve Yayla Mah. 7591 Parsel Tahsis Hk.

Meclis Kararı 08.12.2017 - 171

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER