Kategoriler

Kategoriler

MUHTELİF SPOR MALZEMELERİ ALIMI

MUHTELİF SPOR MALZEMELERİ ALIMI

TUZLA BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
MUHTELİF SPOR MALZEMELERİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İKN

:

2019/15335

 

1-İdarenin

a) Adı

:

TUZLA BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

EVLIYA ÇELEBI MAH. HATBOYU CAD. NO:17 34945 TUZLA/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

2164440906 - 2165814778

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

MUHTELİF SPOR MALZEMELERİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

70 KALEM MUHTELİF NİTELİK VE SAYIDA SPOR MALZEMELERİ ALIMI 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İdaremiz tarafından talep edilecek tüm malzemeler, yüklenici firma tarafından sözleşme süresi boyunca; idarenin istediği zamanlarda, idare tarafından belirtilecek adreslere, peyderpey teslim edilecektir. Talep edilecek spor malzemelerinin tasarımı ve özellikleri yüklenici tarafından Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne sunulacak ve onay verildikten sonra temini gerçekleşecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihte işe başlanacaktır. 30/06/2019 tarihinde iş bitecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihte işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

07.02.2019 - 11:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Tuzla Belediyesi İhale Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

NUMUNELER  KOLİ İÇERİSİNDE PAKETLENMİŞ OLACAK VE HER AMBALAJIN ÜZERİNE İSMİ VE BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDEKİ SIRA NUMARASI YAZILACAKTIR.  KOLİNİN DIŞINA FİRMA İSMİ YAZILACAK VE İÇERİSİNDE YER ALAN MALZEMELERİN LİSTESİ BULUNACAKTIR. NUMUNE GETİRİLMEMESİ VEYA GELEN ÜRÜNLERLE İLGİLİ MÜDÜRLÜKTE BULUNAN NUMUNELER İLE UYUŞMAMASI HALİNDE TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR. ALINACAK MALZEMELERE AİT İLGİLİ MÜDÜRLÜKTE NUMUNE BULUNMAKTA OLUP, İSTEKLİLER BU ÜRÜNLERİ GÖREREK TEKLİFLERİNİ HAZIRLAYACAKTIR. NUMUNELERİN GÖRÜLMEMESİ DURUMUNDA FİRMANIN NUMUNELERİ GÖREREK TEKLİF HAZIRLADIĞI KABUL EDİLECEKTİR. YUKARIDA BELİRTİLEN ŞARTLARDAN HERHANGİ BİRİNİN SAĞLANMAMASI DURUMUNDA TEKLİF GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.

NUMUNE OLARAK İSTENEN MALZEMELER BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDEKİ;  1, 2, 4, 5, 6, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 44, 58, 59, 60, 61 SIRA NO İLE BULUNAN MALZEMELERDİR.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.BENZER İŞ OLARAK SPOR MALZEMELERİ SATIŞI BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 10 (yüzde on)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

                                                                                                                                                                                                            Güven ADA

                                                                                                                                      Kültür ve Sosyal İşler Müdür V.