Kategoriler

Kategoriler

İHALE İLANI

 

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Orhanlı Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 8592 ada 2 parsel sayılı 11.142,24 m² yüzölçümlü taşınmazın üzerinde imar planında ayrıldığı amaca uygun sabit ve kalıcı tesisler yapılmak amacıyla, 30 (otuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesisine esas olmak üzere, ilk yıl için tespit edilen 334.270,00-TL (Üçyüzotuzdörtbinikiyüzyetmiş-TL) tahmini irtifak hakkı bedeli üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile 20.11.2020 Cuma günü saat 11.00’de Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Salonunda irtifak hakkı ihalesi yapılacaktır. Dosya Numarası:34240103120
Geçici teminat bedeli: 100.281,00-TL (Yüzbinikiyüzseksenbir-TL)’dir. 1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malın ihalesi 2886 Sayılı Kanunun 51/g maddesine göre “Pazarlık Usulü” ile yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır. 2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; a) Bu iş için yatırılan geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu, (Teminat mektubu süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek,  banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.) b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyet Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi, İkametgah Belgesini, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar Alemdar Mah. Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11 Valilik Karşısı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir. 3-İhaleye ait şartname Müdürlüğümüzde görülebilir veya ücretsiz edinilebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde ihale ilanları bölümünden ve Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğünün https://istanbul.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir.  4-İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, hizmet binamızdaki Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir. Söz konusu irtifak hakkı bedeli veya ihale sonrasında oluşabilecek ön izin bedeli yıllık peşin olarak tahsil edilir. 5-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Orhanlı Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 8592 ada 2 parsel sayılı 11.142,24 m² yüzölçümlü taşınmazın üzerinde imar planında ayrıldığı amaca uygun sabit ve kalıcı tesisler yapılmak amacıyla, 30 (otuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesisine esas olmak üzere, ilk yıl için tespit edilen 334.270,00-TL (Üçyüzotuzdörtbinikiyüzyetmiş-TL) tahmini irtifak hakkı bedeli üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile 20.11.2020 Cuma günü saat 11.00’de Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Salonunda irtifak hakkı ihalesi yapılacaktır. Dosya Numarası:34240103120

Geçici teminat bedeli: 100.281,00-TL (Yüzbinikiyüzseksenbir-TL)’dir.

1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malın ihalesi 2886 Sayılı Kanunun 51/g maddesine göre “Pazarlık Usulü” ile yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
a) Bu iş için yatırılan geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu, (Teminat mektubu süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek,  banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.)
b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyet Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi, İkametgah Belgesini,
Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar Alemdar Mah. Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11 Valilik Karşısı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3-İhaleye ait şartname Müdürlüğümüzde görülebilir veya ücretsiz edinilebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde ihale ilanları bölümünden ve Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğünün https://istanbul.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir. 
4-İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, hizmet binamızdaki Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir. Söz konusu irtifak hakkı bedeli veya ihale sonrasında oluşabilecek ön izin bedeli yıllık peşin olarak tahsil edilir.
5-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.