Kategoriler

Kategoriler

COVİD 19 VİRÜSÜ İLE MÜCADELE İÇİN KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ ÜRÜN ALIMI

COVİD 19 VİRÜSÜ İLE MÜCADELE İÇİN KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ ÜRÜN SATIN ALINACAKTIR

TUZLA BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
COVİD 19 VİRÜSÜ İLE MÜCADELE İÇİN KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ ÜRÜN ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2021/254190

 

1-İdarenin

a) Adı

:

TUZLA BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

EVLIYA ÇELEBI MAH. HATBOYU CAD. NO:17 34945 TUZLA/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

4440906 - 2165814778

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

COVİD 19 VİRÜSÜ İLE MÜCADELE İÇİN KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ ÜRÜN ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

50.000 LİTRE YER-YÜZEY DEZENFEKTANI, 600 ADET FFP3 MASKE, 2.500 ADET TULUM, 2.000 LİTRE EL DEZENFEKTANI VE 150.000 ADET ELDİVEN ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

TUZLA BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını takiben 3 gün içinde işe başlanacaktır. Malzemeler tek seferde Sağlık İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 30 gündür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını takiben 3 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

22.06.2021 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

TUZLA BELEDİYESİ İHALE ODASI

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

YER-YÜZEY DEZENFEKTANI VE EL DEZENFEKTANI İÇİN:
Ürün yerli ise Sağlık Bakanlığı ruhsatı veya ithal ürün ise ithal izin belgesi olacaktır.Belge teklif kapsamında sunulacaktır.  Ayrıca tedarikçiler, ürün satış yetki belgesini teklif kapsamında sunmak zorundadırlar.  

Ürüne ait güvenlik bilgilerinin (MSDS) teklif kapsamında sunulması zorunludur. 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

FFP3 MASKE VE TULUM İÇİN CE BELGESİ TEKLİF KAPSAMINDA SUNULACAKTIR.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin Yer-Yüzey Dezenfektanı (Kullanıma hazır solisyon) Etken Maddesi; En az %30 Etil Alkol, %10 izopropil alkol ve diğer yardımcı maddeler veya En az %50 Hidrojen peroksit, kolleidal gümüş, titanyum oksit veya En az %15 dördüncül amonyum bileşikleri, benzil alkil dimetil klorür veya %0.054 nano gümüş ve diğer yardımcı maddeler , FFP3 Maske , Tulum Tek kullanımlık, XL Beden , El Dezenfektanı Etken Maddesi; En az %65 ethanol, alkildimethyl, amonyum klorit ve nemlendirici veya En az %60 ethanol %10 propan, gliserin veya En az %70 alkol ve diğer yardımcı maddeler , Eldiven Lateks, Pudrasız Nonsteril, L Beden(1500 KUTU 1 KUTU=100 ADET) kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

YER-YÜZEY DEZENFEKTANI: A- En az %30 Etil Alkol, %10 izopropil alkol ve diğer yardımcı maddeler veya, B- En az %50 Hidrojen Peroksit, kolleidal gümüş, titanyum oksit veya, C- En az %15 dördüncül amonyum bileşikleri, benzim alkil dimetil klorür veya, D- %0.054 nano gümüş ve diğer yardımcı maddelerden birisi olmalıdır. Hazır solisyonlar 50.000 litre, konsantre ürünlerde ise 50.000 litrelik uygulama solisyonu hazırlanması için sulandırma oranlarına göre verilecek ürün miktarı değişecek olup; %1'lik ise 500 litre, %2'lik ise 1000 litre, %3'lük ise 1500 litre olacaktır. 50.000 litrelik solisyonlardan en uygun fiyatı veren ürün alınacak olup, diğer ürünler değerlendirme dışı kalacaktır.