Kategoriler

Kategoriler

Temizlik Malzemesi Alımı

TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI

TUZLA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2021/457563

 

1-İdarenin

a) Adı

:

TUZLA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

EVLIYA ÇELEBI MAH. HATBOYU CAD. NO:17 34945 TUZLA/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

4440906 - 2165814778

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

MUHTELİF 47 KALEMDEN OLUŞAN TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Tuzla Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Deposu

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını takiben 5 gün içinde işe başlanacaktır, 30 takvim günü içinde ürünlerin tamamı tek seferde teslim edilerek iş bitirilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 5 gün içinde başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

17.09.2021 - 11:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

TUZLA BELEDİYESİ İHALE ODASI

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

EN AVANTAJLI TEKLİF SAHİBİ İSTEKLİDEN VE EN AVANTAJLI İKİNCİ TEKLİF SAHİBİ İSTEKLİDEN AŞAĞIDAKİ KALEMLERDEN BİRER ADET NUMUNE İSTENECEKTİR:

 HAVLU PEÇETE, SIVI SABUN 5 KG, SIVI SABUN 30 KG, ÇAMAŞIR SUYU ULTRA YOĞUN 5 KG, ÇAMAŞIR SUYU 30 KG, GENEL TEMİZLEYİCİ 30 KG, ÇOK AMAÇLI LEKE SÖKÜCÜ 750 ML SPREY, ÇÖP POŞETİ, BULAŞIK SIVI SABUNU 5 KG VE ZİNCİR DİKİŞLİ NEMLİ MOP BEZİ 60 CM 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.