Kategoriler

Kategoriler

AKŞEMSETTİN PARKI, AYDINLI ÇOCUK PARKI, ORHANGAZİ PARKI REVİZYONLARI VE MUHTELİF YAPIM İŞLERİ

AKŞEMSETTİN PARKI, AYDINLI ÇOCUK PARKI, ORHANGAZİ PARKI REVİZYONLARI VE MUHTELİF YAPIM İŞLERİ

TUZLA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
AKŞEMSETTİN PARKI, AYDINLI ÇOCUK PARKI, ORHANGAZİ PARKI REVİZYONLARI VE MUHTELİF YAPIM İŞLERİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2021/794720

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

EVLIYA ÇELEBI MAH. HATBOYU CAD. NO:17 34945 TUZLA/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

4440906 - 2165814778

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@tuzla.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

TOPLAM 232 KALEMDEN OLUŞAN 3 ADET PARK (AKŞEMSETTİN PARKI, AYDINLI ÇOCUK PARKI, ORHANGAZİ PARKI) REVİZYONU VE MUHTELİF YAPIM İŞLERİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Tuzla

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 300 (Üçyüz) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

EVLİYA ÇELEBİ MAH. HATBOYU CAD. NO:17 TUZLA/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

29.12.2021 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(A) ALTYAPI İŞLERİ XVIII. GRUP SAHA İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: PEYZAJ MİMARLIĞI

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme "teklif fiyatı" ile "kalite ve teknik değer nitelik" olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif Fiyatı Puanlaması

Teklif fiyatı puanlaması 70 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 70 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları;

TP = (TFmin x 70) / TF formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

TP : Teklif puanı,

TFmin : Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

TF : İsteklinin teklif fiyatı,

SIRA NO

İŞ KALEMİ NO

İŞ KALEMİNİN ADI                             

BİRİMİ

PUANI

1

ÖZ.010

Sulama Tankeri 20 Ton (2 Adet ) Sürücü Dahil

ay

2

2

İ007

Beton Üzerine Helikopter Perdah Yapılması

m2

2

3

ÖZ.017

Fidan Diplerine 3 Lü Kazık Temini Uygulaması Fidana Bağlanması (R:5 Cm Emprenyeli Ahşap Kazık Ve Bağlama Kolon İpi Dahil)

tkm.

2

4

ÖZ.013

Rulo Çim Temini Nakliye Dahil

m2

2

5

İ.044

40*40* 3cm Kare Kauçuk Zemin Kaplaması

m2

2

6

ÖZ.012

Makina İle Çim Ve Çayır Biçilmesi  (Çöp Nakli Dahil)

da

2

7

ÖZ.020

İthal Çim Besleme Gübresi

KG

2

8

ÖZEL062

Mevcut Beton Üzeri Akrilik Uygulama Yapılması (Epoksi + 2 Kat Akrilik + Çizgiler )

1m2

2

9

ÖZELE1

Portatif Merdivenli Platformlu Projektör Direği H:6 Metre (Galvanizli Nakliye Montaj İşçilik Dahil

ADET

2

10

ÖZEL 96

Potalı Kale Temin Ve Montajı 105x180x10 Mm Cam Panya Logo Dahil

ADET

2

11

İ.012

Kumlamalı Parke İle Döşeme Kaplaması Yapılmaı (H=8 Cm)-Granit-Bazalt

1m2

1

12

ÖZEL38

Acer Sacharinum 18/20 Q Şeker Akçaağaç

ADET

2

13

ÖZEL058

Cupressusocyparis Leylandii ( Leylandi ) 200-250 Cm Temini

ad

2

14

151.601.003

Ø 8- Ø 12 Mm Nervürlü Beton Çelik Çubuğu, Çubukların Kesilmesi, Bükülmesi Ve Yerine Konulması

ton

2

15

ÖZ.015

4lü Karışım Toprak Temini Nakliye Dahil

m3

1

16

İ.040

Pergola Yapılması - Üzeri Shingle Kaplamalı

m3

1

17

ÖZ.007

Çift Kabinli Pikap(2 adet) kendi malı

ay

0,5

18

ÖZ011

5 Tonluk Tanker kendi malı

ay

0,5

 

 

TOPLAM

 

30

A.2.1. Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından  teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %80  - %120 aralığında (%80 ve %120 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %80  - %120 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

A.2.2. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.

A.2.3. İsteklilerin teklif oranları, %80 - %120 aralığın dışında kalıyorsa o iş kalemleri için puan alamayacaklardır.

A.2.4. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

A.3. Toplam puan

Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli

Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;

FDTF = (ETF * 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

FDTF : İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,

ETF : Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,

TTP : İsteklinin toplam puanı,

ifade eder.

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.

Not: 1. Oturumda yaklaşık maliyet açıklandıktan sonra, fiyat dışı unsurların yaklaşık maliyetteki alt ve üst sınır değerleri verilecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TUZLA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.