Kategoriler

Kategoriler

MUHTELİF GIDA,ŞARKÜTERİ VE İÇECEK ALIMI

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

TUZLA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

MUHTELİF GIDA,ŞARKÜTERİ VE İÇECEK ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2021/807207

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

EVLIYA ÇELEBI MAH. HATBOYU CAD. NO:17 34945 TUZLA/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

4440906 - 2165814778

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@tuzla.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

MUHTELİF 191 KALEMDEN OLUŞAN GIDA,ŞARKÜTERİ VE İÇECEK ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

TUZLA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ DEPOSU

c) Teslim tarihi

:

SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP İŞE BAŞLANACAK OLUP, İŞ 31.12.2022 TARİHİNDE BİTİRİLECEKTİR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

EVLİYA ÇELEBİ MH. HATBOYU CD.NO:17 TUZLA/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

10.01.2022 - 12:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler, İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Lojistik depoda (Cami Mah. Şehiler Cd. Balıkçılar Sk. No:14)  şartnamede belirtilen özellikleri açıklanmış olan ürünlerin, idaremizin istediği kalite ve özellikleri taşıyan şartnamede sıra no ve adı belirtilen ürünlerin numunlerini görecektir.İstekliler gördükleri numunelere ve teknik şartnameye uygun hazırladıkları isim ve sayıları yazılı numuneleri, orijinal ambalajlarında ve her ürün için firma bilgilerinin yazılmış ve etiketlenmiş olarak; en geç ihale tarihinden 1 (bir) gün öncesi mesai saati bitimine kadar numunelerin görüldüğü yukarıda adres bilgisi yazılı olan lojistik depoya, teslim edecektir. Teknik şartnameye uygunluk değerlendirilmesine tabi tutulmak üzere ihale komisyon değerlendirmesine sunulacak istenilen numunelerin, İdare tarafından imzalanmış ve İstekli tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış şekilde düzenlenen iki adet “Numune Teslim/Tesellüm Tutanağının” bir nüshası İstekliye verilecektir. Teklif zarfı içinde numune görüldü ve numune teslim tutanağını koyulacaktır.
İhale tarih ve saatinde İhale komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda diğer katılım ve yeterlik belgeleri uygun bulunan isteklilerin numunelerinin değerlendirilmesine geçilir.  Numuneler, ihale için sözleşmeye davet yapıldıktan sonra iade edilecek olup, iade almak isteyen İstekliler Komisyonun verdiği numune uygunluk kararını kabul ettiklerini belirten bir dilekçe ile başvuru yapabilirler.

 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

"MUHTELİF GIDA VE/VEYA ŞARKÜTERİ , MUHTELİF GIDA,ŞARKÜTERİ VE İÇECEK İŞLERİ" benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TUZLA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.