Kategoriler

Kategoriler

ÇOCUK OYUN GRUBU, PLASTİK KAMERİYE VE YEDEK PARÇA ALIMI

ÇOCUK OYUN GRUBU, PLASTİK KAMERİYE VE YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR

TUZLA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇOCUK OYUN GRUBU, PLASTİK KAMERİYE VE YEDEK PARÇA ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/129340
1-İdarenin
a) Adı : TUZLA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : EVLIYA ÇELEBI MAH. HATBOYU CAD. NO:17 34945 TUZLA/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 4440906 - 2165814773
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : ÇOCUK OYUN GRUBU, PLASTİK KAMERİYE VE YEDEK PARÇA ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Muhtelif 43 kalemden oluşan oyun grubu, park malzemesi ve yedek parça alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Tuzla
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip başlanacak olup idarenin belirteceği noktalara peyderpey teslim edilecektir ve 180 takvim günü içerisinde iş bitirilecektir
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 08.03.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Tuzla Belediyesi İhale Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

1.TURKAK ONAYLI TS EN 1176-1+A1 (OYUN ALANI ELEMANLARI-BÖLÜM 1: GENEL GÜVENLİK KURALLARI VE DENEY METOTLARI) (Teknik Şartnamede talep edilen oyun gruplarının sunulan TS EN evrağındaki modeller arasında olmalıdır.)

2.TURKAK ONAYLI TS EN 1176-2+AC (OYUN ALANI ELEMANLARI-BÖLÜM 2: SALINCAKLAR İÇİN ÖZEL GÜVENLİK KURALLARI VE DENEY METOTLARI) (Teknik Şartnamede talep edilen oyun gruplarının sunulan TS EN evrağındaki modeller arasında olmalıdır.)

3.TURKAK ONAYLI TS EN 1176-3 (OYUN ALANI ELEMANLARI-BÖLÜM 3 KAYDIRAKLAR İÇİN İLAVE ÖZEL GÜVENLİK KURALLARI VE DENEY METOTLARI) (Teknik Şartnamede talep edilen oyun gruplarının sunulan TS EN evrağındaki modeller arasında olmalıdır.)

4.TURKAK ONAYLI TS EN 1176-5 (OYUN ALANI ELEMANLARI-BÖLÜM 5: ATLI KARINCALAR İÇİN İLAVE ÖZEL GÜVENLİK KURALLARI VE DENEY METOTLARI) (Teknik Şartnamede talep edilen oyun gruplarının sunulan TS EN evrağındaki modeller arasında olmalıdır.)

5.TURKAK ONAYLI TS EN 1176-6+AC (OYUN ALANI ELEMANLARI-BÖLÜM 6: SALLANMA ELEMANLARI İÇİN İLAVE ÖZEL GÜVENLİK KURALLARI VE DENEY METOTLARI) (Teknik Şartnamede talep edilen oyun gruplarının sunulan TS EN evrağındaki modeller arasında olmalıdır.)

6.TURKAK ONAYLI TS EN 1176-11:2014 (OYUN ALANI ELEMANLARI-BÖLÜM 11: HAVADA ASILI AĞLAR İÇİN İLAVE ÖZEL GÜVENLİK KURALLARI VE DENEY METOTLARI) (Teknik Şartnamede talep edilen oyun gruplarının sunulan TS EN evrağındaki modeller arasında olmalıdır.)

7.TURKAK ONAYLI TS EN 16630 (Sabit olarak kurulmuş açık hava egzersiz ekipmanları- Güvenlik gereklilikleri ve test metotları).

8.TS 12427 HİZMET STANDART BELGESİ (YETKİLİ SERVİSLER – OYUN, SPOR VE AV AMAÇLI ALET VE MAKİNELER İÇİN – KURALLAR 

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

En avantajlı teklif sahibi istekliden ve en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliden numune istenecektir. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Her türlü oyun grubu satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.