Kategoriler

Kategoriler

2024 YILI PARK YAPIMI, PARK REVİZYONU, SAHA YAPIMI VE REVİZYONU İŞLERİ, FİDANLIK MUHTELİF MALZEME ALIMI

2024 YILI PARK YAPIMI, PARK REVİZYONU, SAHA YAPIMI VE REVİZYONU İŞLERİ, FİDANLIK MUHTELİF MALZEME ALIMI

TUZLA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
2024 YILI PARK YAPIMI, PARK REVİZYONU, SAHA YAPIMI VE REVİZYONU İŞLERİ, FİDANLIK MUHTELİF MALZEME ALIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/218070

 

1-İdarenin

a) Adı

:

TUZLA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

EVLIYA ÇELEBI MAH. HATBOYU CAD. NO:17 34945 TUZLA/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

4440906 - 2165814773

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

2024 YILI PARK YAPIMI, PARK REVİZYONU, SAHA YAPIMI VE REVİZYONU İŞLERİ, FİDANLIK MUHTELİF MALZEME ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Muhtelif 259 kalemden oluşan park yapım ve revizyon işleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Tuzla

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 210 (İkiYüzOn) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

15.03.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Tuzla Belediyesi İhale Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(A) Altyapı İşleri XVIII. Grup Saha İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Peyzaj Mimarlığı

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş) 

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları

A. Değerlendirme "teklif fiyatı" ile "kalite ve teknik değer nitelik" olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. Teklif Fiyatı Puanlaması Teklif fiyatı puanlaması 70 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 70 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 70) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP : Teklif puanı, TFmin : Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF : İsteklinin teklif fiyatı, SIRA NO / İŞ KALEMİ NO / İŞ KALEMİNİN ADI / BİRİMİ / PUANI / -1/ PZN-57/ Herçeşit b.a düz ve nervürlü ve profil demir nakli(karabük.anadolu)/ ton/ 2 -2/ PZN-27/ Led projektör, ışık akısı en az 17000 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w /adet/ 1 -3/ PZN-39/ ÇÖP POŞETİ TEMİNİ/ kg/ 1 -4/ PZN-49/ İTHAL TORF TEMİNİ/ litre/ 2 -5/ PZN-50/ KUMLAMALI PARKE İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMAI (h=8 cm)/ m2/ 2 -6/ PZN-53/ 40*40* 3CM KARE KAUÇUK ZEMİN KAPLAMASI BETON HARİÇ İŞÇİLİK VE YAPIŞTIRMA DAHİL/ m2/ 2 -7/ PZN-60/ Şantiye dışına kamyonla kazı malz. ve moloz nakli/ ton/ 2 -8/ PZN-72/ Damperli Kamyon 1 adet/ ay/ 1 -9/ PZN-78/ İTHAL ÇİM BESLEME GÜBRESİ/ kg/ 2 -10/ PZN-96/ IHLAMUR 20/25 - TİLİA TOMENTOSA/ adet/ 2 -11/ PZN-98/ 50*50 Göz aralıklı galvanizli 3 mm kalın örgü teli/ m2/ 2 -12/ PZN-101/ MEVSİMLİK ÇİÇEK TEMİNİ/ adet/ 2 -13/ PZN-102/ PLATANUS ORİENTALİS-DOĞU ÇINARI 20/25/ adet/ 2 -14/ PZN-113/ HELİKOPTER PERDAH YAPIMI/ m2/ 2 -15/ PZN-128/ PLATANUS ORİENTALİS Q 20/25/ adet/ 1 -16/ PZN-145/ METAL TEK KULE OYUN GRUBU SALINCAK TAHTEREVALLİ DAHİL/ adet/ 2 -17/ PZN-255/ Halı Saha Çimi Temini ve Serimi/ m2/ 2 -TOPLAM 30 Puan- A.2.1. Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %80 - %120 aralığında (%80 ve %120 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %80 - %120 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.2.2. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır. A.2.3. İsteklilerin teklif oranları, %80 - %120 aralığın dışında kalıyorsa o iş kalemleri için puan alamayacaklardır. A.2.4. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.3. Toplam puan Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF * 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF : İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF : Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP : İsteklinin toplam puanı, ifade eder. B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir. Not: 1. Oturumda yaklaşık maliyet açıklandıktan sonra, fiyat dışı unsurların yaklaşık maliyetteki alt ve üst sınır değerleri verilecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.