Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Kişisel Veri Aydınlatma Metni

z18.05.2022

TUZLA BELEDİYESİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Tuzla Belediyesi olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek

ve aydınlatmak isteriz.

1. VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Tuzla Belediyesi tarafından aşağıda açıklanan amaçlar

kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve

mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabilecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Tuzla Belediyesi bünyesinde vatandaş, temsilci, ziyaretçi, çalışan, çalışan adayı ve 3. taraf tedarikçilerin kişisel verileri barındırılmaktadır. Alınan kişisel veri

kategorileri Kişisel Verilerin Korunması ve İmha Politikası dokümanında detaylandırılmıştır.

Tuzla Belediyesi aşağıdaki detaylandırılmış amaçlar doğrultusunda veri sahiplerinin kişisel verilerinizi işlemektedir;

• Vatandaş memnuniyetinin yönelik aktivitelerin yürütülebilmesi,

• Yeni doğan bebek ihtiyaçlarının karşılanabilmesi,

• Vatandaşa üye işyerlerinde indirim sağlanabilmesi,

• Firmalar ile görüşmeler yapılarak vatandaşa iş imkanının sağlanması,

• Çözüm üretmek ve verilen hizmetlerin daha verimli hale getirilmesi,

• Vatandaşlarla iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi,

• Vatandaş sorun ve şikâyetlerini iletişim yoluyla aktarıp, çözüme kavuşturulabilmesi,

• Vatandaşların istek, talep faaliyetlerinin yürütülebilmesi,

• Mal / hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülebilmesi,

• İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

• Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

• Ada parsel zemin kontrol durumu faaliyetlerinin yürütülmesi,

• İmar yapı ruhsat belgelendirme faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Ada parsel vatandaş talep ve şikayet faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Ada parsel yıkım ruhsatı onay durumu faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Ada parsel imar durumu onay faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Ada parsel kat irtifakı onayı faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Ada parsel asansör tescil belgesi onayı faaliyetlerinin yürütülmesi,

• İş bitirme tutanağı ve yapı kullanma izin belgesi belgelerinin belgelendirilmesi,

• Mahkeme müzekkeresi onayı faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Evlendirme taleplerine ilişkin faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

• Emlak vergisi tahakkuk ve tahsil takip faaliyetlerin yürütülmesi

• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

• Talep / şikayetlerin takibinin yapılması,

• Organizasyon ve etkinlik yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Diğer kurum ve kuruluşların yardım kayıtları ve inceleme raporlarına erişim,

• İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Fiziksel mekan güvenliğinin temini,

• Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi,

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere https://www.tuzla.bel.tr internet adresinde yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması ve İmha

Politikası‘ndan ulaşabilirsiniz.

3. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ

Kişisel verilerinizin silinmesi konusunda detaylı bilgilere https://www.tuzla.bel.tr internet adresinden yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması ve İmha

Politikası‘ndan ulaşabilirsiniz.

4. VERİLERİN PAYLAŞILMASI

vatandaş, temsilci, ziyaretçi, çalışan, çalışan adayı ve 3. taraf tedarikçilere ait kişisel veriler kamu faydası gözetilmesi kaydı ile KVKK ’da öngörülen temel ilkelere

uygun olarak ve KVKK ’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde; Tuzla Belediyesi , faaliyetlerini yürütebilmek için

işbirliği yaptığı yetkili kamu kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, üçüncü taraf tedarikçiler ve anlaşmalı olduğu bankalarla paylaşılabilmektedir. Bunun

yanında, kişisel veriler mevzuat gereği, hukuki yükümlülük sebebiyle kamu kurumları ve diğer kuruluşlarla paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz yurtdışı hiçbir kişi, kurum yada kuruluşlarla paylaşılmamaktadır.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASINDA YÖNTEMLER VE HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un, 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen

durumlardan; Kanunda öngörülmesi, meşru menfaat, bir hakkın tesisi, alenileştirme, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, sözleşmenin

ifası sebeplerine dayanarak, sözlü ve yazılı beyan, elden teslim, görsel kayıt ve uygulamalar (Log Yönetimi) ile kişisel verileriniz elde edilmektedir. Kişisel

verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebeplerin detayları Kişisel Verilerin Korunması ve İmha Politikası dokümanında detaylandırılmıştır. Kişisel

verileriniz; elektronik veya fiziki ortamda tutulmaktadır.

6. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, Tuzla Belediyesi ’e yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler Tuzla

Belediyesi tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Tuzla

Belediyesi tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınabilmektedir. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

• Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

7. İLETİŞİM YÖNTEMLERİ

6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı aşağıda belirtilen yöntemleri kullanarak gerçekleştirebilirsiniz;

Veri Sorumlusu: Tuzla Belediyesi

Kişisel veri başvurularınızı yaparken Kişisel Veri Başvuru Formu dokümanını doldurarak yapabilirsiniz.

Aydınlatma başvuru yöntemleri aşağıdaki gibidir;

Elden : Evliya Çelebi Mah. Hat Boyu Cad. No:17 34945 Tuzla/İSTANBUL

Kep : tuzlabelediyesi@hs01.kep.tr

Noter Tasdikli Kargo: Evliya Çelebi Mah. Hat Boyu Cad. No:17 34945 Tuzla/İSTANBUL

Otuz günlük yasal hakkınızın sorunsuz takibi için kargo yoluyla gönderilen başvurularınızın noter tastikli ve iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan

yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.