Tuzla Belediyesi Etik Davranış İlke ve Kurallar

Tuzla Belediyesi Görevlilerinden Beklenen Başlıca Etik Davranışlar

z20.05.2011

ETİK NEDİR

  Etik kişinin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümüdür. Başka bir ifade ile etik, insanlara “işlerin nasıl yapılması gerektiğini” belirlemede yardımcı olan kılavuz (rehber) değerler, ilkeler ve standartlardır. Etik, aynı zamanda bir süreçtir. Bu süreçte karar alırken ve uygulamayı yaparken, belirli değerlere bağlı kalınarak hareket edilir.

  Etik daha çok ahlak ile eş anlamlarda kullanılsa da birbirinden farklı terimlerdir. Ahlak, genellikle insanların kendisine göre yaşadıkları bir ilkeler topluluğu, bir kurallar toplamı anlamına da gelmektedir. Etik ise ahlaktan farklı olarak, bu tür davranışları felsefi olarak inceleyen ve açıklamaya ve son çözümlemede değerlendirmeye çalışan felsefi soruşturma alanıdır. Ahlak yöresel, Etik evrenseldir. Evrensel kabul gören kullardır.


Tuzla Belediyesi Görevlilerinden Beklenen Başlıca Etik Davranışlar

 

1- Her zaman yüksek etik standartları izlemek, kamu yararı doğrultusunda halkın devlete ve kamu görevlilerine olan güvenini artırmak için çalışmak.

2- Görevini yerine getirirken, kamu kaynaklarını elde ederken ve kullanırken, dışarıdan mal ve hizmet satın alırken yazılı kurallara, etik ilke ve değerlere uygun davranmak.

3- Meslektaşlarına ve hizmetten yararlananlara içten saygı göstermek, tarafsız ve adil davranmak.

4- Meslektaşlarının ve hizmetten yararlananların görüşlerini dikkate almak ve karar alma sürecine onları da katmak.

5- Meslektaşlarının yaptıkları iyi işleri takdir etmek ve duyurmak.

6- Kamu görevini ve kaynaklarını kişisel çıkar için kullanmamak, akraba, eş-dost ve yakınlarını kamu hizmetlerinden ayrıcalıklı olarak yararlandırmamak.

7- Muhtemel ve gerçek çıkar çatışmaları konusunda dikkatli olmak, kendini ve yakınlarını çıkar sağlayabileceği durumlardan uzak tutmak.

8- Davranış ve kararlarından doğacak sonuçların sorumluluğunu üstlenmek.

9- Mal bildirimi formlarını zamanında, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmak. Mal varlığında artış olması durumunda, bunu zamanında bildirmek.

10- Kamu görevinin dışında gelir getirici bir işte çalışmamak.

11- Görev yaptığı kurumla bağlantısı olan kişi veya firmalarla özel iş ilişkisi içine girmemek..

12- Görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar ilişkisi içinde bulunanlardan hediye almamak, kendisine sunulan, burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve yemek gibi imkânlardan uzak durmak.

13- Özel işlerini mesai saatleri içerisinde yapmaktan kaçınmak.

14-Etik değerlere uygun örnek davranışlar göstermek.

15- Davranışları etik ilkelere uymayan diğer kamu çalışanlarını uyarmak, sonuç alamaz ise durumu yetkili mercilere bildirmek.

 

Kamu Yöneticilerinden Beklenen Etik Davranışlar

 

Yönetim görevinizi yerine getirirken:

1- Kurumun genel amaçlarını, ana hedeflerini ve değerlerini tüm görevlilere bildirmek.

2- Davranış beklentilerinin açıkça tanımlandığı ve herhangi bir ihlal varsa belirlenip düzeltildiği olumlu bir çalışma ortamı oluşturmak.

3- Kurumun faaliyetleri ile ilgili tüm sorumluluğu kabul etmek.

4- Üst görevler için personel seçerken, liyakatlerini ve mevcut davranış ve gelişim potansiyellerini göz önüne almak.

5- Tüm personele adil, tarafsız ve eşit davranmak.

6- Sorun ve anlaşmazlıkları adil ve hızlı bir şekilde çözmek.

7- Karar ve davranışlarında tutarlı, güvenilir, öngörülebilir, adil ve nesnel olmak.

8- Etik ilke ve değerler konusunda kişisel olarak örnek olmak.

9- İşinizde etkililik ve verimlilik konularında örnek alınacak olası en yüksek standartları sürdürmek.