Görev Tanımları

Görev Tanımları

Görev Tanımları

z09.12.2011

Tuzla Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü olarak; adli ve idari yargı önünde belediyeyi en iyi şekilde temsil etmek, belediyenin diğer birimlerinde gereksinim duyulan her konuda hukuksal görüş oluşturmak, istemlere yanıt vermek, yönetmelik ve yönerge taslakları hazırlamak ya da diğer birimlerce hazırlananları hukuksal açıdan gözden geçirmek, değerlendirmek ve kesinleştirmek amacında olan birimimizin ortaya koyacağı, uygulayacağı aktiviteler, belediyenin hukuk devleti kuralları çerçevesinde tarafsız, eşitlikten, adaletten ya da bir duruş, bir tutum sergilemesine en büyük katkı sağlamak başlıca hedef ve görevlerimiz arasındadır.

Hukuk İşleri Müdürlüğünün; 5393 Sayılı Belediye Yasası, 657 Sayılı Devlet Memurlar Yasası, 3194 Sayılı İmar Yasası, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Yasası ile diğer ilgili yasa ve Hukuk İşleri Müdürlüğü Yönetmeliğine göre;

- Belediye Başkanı, Belediye Encümeni ,Belediye Başkan Yardımcıları ile Daire Müdürleri tarafından istenen konularda hukuki görüş bildirir.

- Belediye leh ve aleyhine adli ve idari yargıda açılan ve açılacak olan davalar ile; icra takip işlerini izleme, sonuçlandırma, İcra Hakimliklerinde görülen işleri takip etme, davaya esas olacak ön işlemleri (ihtarname keşide etmek, delil tespiti yaptırmak vs.) izleyerek sonuçlandırır.

- Temyizden ve karar düzeltmeden vazgeçilmesi, feragat sulh ve kabul yolu ile davaların sonuçlandırılması, davadan vazgeçilmesi, takip edilen bir alacak ile ilgili olarak borçluların taksitle ödeme isteminin kabul edilmesi işlerini Belediye Başkanının yazılı talimatı olması koşulu ile yürütür.

- Hukuk İşleri Müdürlüğümüz, bir davanın veya icra takibinin açılmasını veya Belediye Başkanı tarafından açılmış bir davanın veya icra takibinin devam ettirilmesini, yararsız gördüğü takdirde durumu başkanlığa sunarak alacağı talimata göre hareket eder ve Belediye Başkanınca onay verilmesi koşuluyla açılmış bir davayı veya icra takibini müracaata bırakabilir.

- Dava ve icra işlerinin yürütülmesi sırasında avukatlar dava dilekçesi ile varsa eklerini inceleyip yapılacak savunmaya dayanak olacak bilgi ve belgeleri ilgili daireden isteyebilecekleri gibi, gerektiğinde ilgili daire görevlileri ile temas kurarak tamamlayıcı bilgileri almakta yetkili ve görevlidirler.

- Hukuk İşleri Müdürlüğü, adli ve idari davalar ile işleri sonuna kadar izlemek, müdürlüğün görev alanına giren tüm işlemlerde belediyenin hak, yetki ve çıkarlarının korunmasına özen göstermek, meslek kurallarının gösterdiği özen ve sadakat yükümlülüğünü yerine getirmekle yükümlü ve sorumludur.

- Üçüncü şahıslar, resmi daireler veya kurumlar tarafından Tuzla Belediyesi aleyhine veya belediyemiz tarafından bunlar aleyhine delil tespiti yaptırıldığı ve tebliğ ettirildiği hallerde, buna ait belge ve raporlar, Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından bekletilmeden ilgili birimlere gönderilir.

-Tuzla Belediyesi tüzel kişiliği adına gönderilen ihtarnameler, ilgili birime havale edilir. İlgili birim ihtarnameye yanıtı kendisi verir, ancak gerek görüldüğü takdirde Hukuk İşleri Müdürlüğünün görüşünü alabilir.

- Dava ve takiplere, bir işin yerine getirilmesine veya getirilmemesine ilişkin işlemlere esas almak üzere, Tuzla Belediyesince keşide edilecek ihtarnameler Hukuk İşleri Müdürü tarafından yerine getirilir.

- Belediye birimleri tarafından Hukuk İşleri Müdürlüğünden istenilen görüşler, Hukuk İşleri Müdürü tarafından konu hakkında yürürlükteki yasal düzenlemelere göre incelenir ve ilgili birime gönderilir. İş sahipleri tarafından hukuki görüş istenemeyeceğini gibi, verilen görüşler hakkında da iş sahiplerine bilgi verilemez.

- Hukuk İşleri Müdürlüğünce bildirilen görüşler bağlayıcı değildir. Görüş isteyen birimin sorumluluğunu ortadan kaldıramaz. Yapılan hizmet açıklama ve yorumlama hizmetidir.

- Yargılama sonucunda mahkeme, parasal ödemeye ilişkin karar verdiği takdirde, müdürlük, gerekli ödemenin yapılması için ilgili belediye birimine bildirir. İlgili birim tahakkuku düzenleyerek ödemek üzere Mali Hizmetler Birimine (Hesap İşleri Müdürlüğüne) gönderir.