Görev Tanımları

Görev Tanımları

Görev Tanımları

z09.12.2011

İnsan Kaynakları Müdürlüğü, kurumun görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynaklarının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, özlük işlerinin takibi ve insan kaynaklarına ilişkin iş tanımlarının güncellenmesi, ücret yönetimi, eğitim planlaması, performans yönetimi, kariyer yönetimi gibi çalışmaların objektif kriterlere uygun olarak gerçekleştirilmesinden sorumlu birimdir.

Müdürlüğümüzün diğer başlıca görevleri şunlardır:

- Personel politikasının hazırlanmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi, bu politikaların belirli dönemlerde uygulanmasının yönlendirilmesi, denetlenmesi, ve sonuçlarını değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi,

- Personelin özlük ve sicil dosyalarını tanzimi ve takibinin yapılması,

- Personelin CV'lerinin alınması, işe alınması, atanması, intibaklarının yapılması, terfilerinin takibi, yükselmesi, ayrılması, görev yeri değişikliği, emeklilik işlemleri, işten çıkarılması, ceza işlemlerinin yürütülmesinin sağlanması,

- Personelin izin, sağlık, tedavi, ölüm yardımı, cenaze giderleri, doğum yardımı hizmetlerinin yürütülmesi,

- Personelin devam durumunu, işe giriş ve çıkışlarını Pass sisteminden takibinin yapılması, Başkanlık ve Genel Sekreterliğe raporlarının verilmesi,

- Personelin Emekli sandığı ve İş Kanununa Tabi SSK işlemlerini kanuna uygun olarak yürütülmesi, 

- Staj yapan öğrenciler ile ilgili işlemleri belediyemiz yönetmelikleri doğrultusunda yürütülmesi,

- Belediyenin personel ihtiyacını belirlemek ve alınacak personelin sınav işlemlerini yürütmek

- Atama ve görevlendirme işlemlerini yapmak, personele kimlik kartı düzenlemek

- Memurların Emekli Sicil Numarası işlemlerini yapmak, aday memurların asaletlerinin tasdikini yapmak,

- Memurların mal bildirimini almak ve muhafaza etmek, 

- Memur personel ve yakınlarının sağlık karnelerini düzenlemek, Memur personelin terfilerini yapmak, 

- Memur gizli sicil raporlarını hazırlamak, değerlendirmek ve sonuçlandırmak, 

- Memurların kurum içi ve kurumlar arası nakil işlemlerini yapmak, Memur ve işçi sendikası istifa ve katılım işlemleri ile diğer sendika yazışmalarını yapmak, 

- Personelin izin ve rapor işlerini kontrol ve takip etmek, pasaport işlemlerini yapmak, 

- Memur işçi ve sözleşmeli personelin disiplin işlemlerini yapmak,

- Mahkeme tebligatlarının ilgililere tebliği ve takibini yapmak,

- Personelin hizmet birleştirilmesi ve öğrenim durumu değişenlerin intibaklarını yapmak, 

- Memurların askerlik ve ücretsiz izin borçlanma işlemlerini yapmak,

- İsim ve soyadı değişiklik işlemlerini yapmak, 

- Emekli sandığı on-line işlemlerini yapmak ve takip etmek, 

- Personelle ilgili tüm özlük bilgilerinin veri girişini yapmak, kadro iptal ihdas işlemlerini yapmak, geçici işçilerin vize işlemlerini yapmak 

- Toplu İş Sözleşme görüşmeleri için gerekli hazırlıkları yapmak, Toplu İş Sözleşmesinden doğan haklarının işlemlerini ve takibini yapmak, 

- Memur ve işçi ile ilgili kurulları oluşturmak, 

- Memur işçi ve sözleşmeli personelin özlük dosyalarını muhafaza etmek, sözleşmeli personelin sözleşmelerini yapmak, 

- Belediye personellerinin istifa, emekli, iş akdi feshi işlemlerini yapmak,

- Lise ve üniversite öğrencilerinin stajyer olarak çalıştırılmalarını sağlamak,

- Aday memurların ve personelin hizmet içi eğitimlerini yapmak.