Görev Tanımları

Görev Tanımları

Görev Tanımları

z09.12.2011

Emlak İstimlak Müdürlüğünün başlıca görevleri şunlardır:

* Tuzla Belediyesi adına kayıtlı gayrimenkullerin envanterlerinin takip edilmesi, yeni tescil edilenlerin sicile işlenmesi, elden çıkarılması, sicilden silinmesi, diğer idarelere ait olup, yetki alınanların tahsis, tescil ipotek işlemlerinin onlar adına yapılması,

* İmar planındaki konumuna göre belediyeye ait parsellerin ilgili kişi ve kuruluşlara tahsisi, irtifa hakkı tesisi hakkında Belediye Encümeni ve Belediye Meclisinden karar alınması, tapuya işletilmesi,

* İmar planında kamu alanı olarak ayrılmış veya stratejik planda olup, yıllık yatırım programına alınan (park, yol, hizmet binası vs..)yerlerde gerekli kamulaştırma işlemleri için belediye başkanlık onayı alınıp Belediye Encümenince karar alınmasını sağlamak, kararı alınan yerlerdeki mülkiyetlerin tespiti ve kıymet takdirlerinin yaptırılması ile bu yerlerdeki şahısların haklarının karşılanarak tapu sicilinde belediye adına tescil işlemlerinin yapılması,

* Belediye mülklerinden tapu sahibi olmuş kişilerin yaptığı itirazların incelenmesi,

? Kamulaştırma Kanunu?na göre uzlaşarak kamulaştırma yapmak amacıyla,

a)Taşınmazın yer tespiti,(adres,mevkii,işgalcisi,elinde bulunan evrakları vs.)
b)Taşınmazın Mülkiyet Durumu
c)Taşınmazın İmar Durumu
d)Taşınmazın Kıymet Takdir Komisyonunca Fiatının belirlenmesi
e)Bütçeden Ödenek temininin sağlanması.
f)Taşınmazla ilgili Encümen kararının alınması
g)Belirlenen Bedelin şahsa ödenmesinin sağlanması veya adına banka hesabına yatırılması.

* İmar affı kanununa istinaden müracaatı bulunan şahısların müracaatlarının değerlendirilmesi amacıyla,

a)Taşınmazın yer tespiti,(adres,mevkii,işgalcisi,elinde bulunan evrakları vs.)
b)Taşınmazın Mülkiyet Durumu
c)Taşınmazın İmar Durumu
d)Taşınmazın Kıymet Takdir Komisyonunca Fiyatının belirlenmesi
e)Belediye Encümeninden karar alınması
f)Arsa bedelinin tahsili
g)Arsa bedelinin belirlenen taksitler tutarında ipoteklendirilmesi
h)İlgili tapu müdürlüğüne yapılan satışın bildirilerek şahıs veya kurum adına tescilinin sağlanması

? Şahısların müracaatlarına göre veya kamu yararına ayrılacak alanların trampa işlemlerinin yapılması amacıyla,

a)Trampa edilecek taşınmazın tespiti
b)Trampa edilecek taşınmazın Kıymet Takdirinin yapılması
c)Yapılacak olan trampanın Belediye Encümeninden onayı
d)Alınan Encümen Kararına göre Tapu Sicil Müdürlüğüyle karşılıklı tescil ve ferağ işlemlerinin yapılması.

* 3194 Sayılı İmar Kanununun 17.maddesine göre hisse satışının yapılması amacıyla,

a)Taşınmazın yer tespiti,(adres,mevkii,işgalcisi,elinde bulunan evrakları vs.)
b)Taşınmazın Mülkiyet Durumu
c)Taşınmazın İmar Durumu
d)Taşınmazın Kıymet Takdir Komisyonunca fiyatının belirlenmesi
e)Belediye Encümeninden karar alınması
f)Arsa bedelinin tahsili
g)İlgili tapu müdürlüğüne yapılan satışın bildirilerek şahıs veya kurum adına tescilinin sağlanması

* 5393 Sayılı Belediye Kanunu?nun 75.maddesinde; ?Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; (d)şıkkında ?Kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması halinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu veya sosyal tesis olarak kullanılamaz.? hükmü bulunmaktadır. Bu hükümler doğrultusunda,

a) Taşınmazın yer tespiti
b)Taşınmazın Mülkiyet Durumu (Tapu Kaydı)
c)Taşınmazın İmar Durumu
d)Taşınmaza ilişkin yapılacak işlemlerle ilgili Belediye Meclis Kararının alınması
e)Alınan Belediye Meclis kararlarının ilgili kuruluşlara bildirilerek tescil işlemlerinin sağlanması

* 222 Sayılı Milli Eğitim Kanunu?na istinaden İmar Planlarında Temel Eğitim Alanında Kalan Taşınmazlar?ın bedelsiz olarak devir edilmesi amacıyla,

a)Taşınmazın yer tespiti
b)Taşınmazın Mülkiyet Durumu (Tapu Kaydı)
c)Taşınmazın İmar Durumu
d)Taşınmaza ilişkin yapılacak işlemlerle ilgili Belediye Meclis Kararının alınması
e)Alınan Belediye Meclis kararlarının ilgili kuruluşlara bildirilerek tescil işlemlerinin sağlanması

* Belediye mülkiyetinde bulunan ve üçüncü şahıslar tarafından işgal edilen yerlerin 2886 Sayılı Yasanın 36.ve 45. maddesine göre satılması amacıyla,

a)Taşınmazın yer tespiti
b)Taşınmazın mülkiyet durumu
c)Taşınmazın İmar Durumu
d)Taşınmaza Kıymet Takdiri yapılarak değerinin belirlenmesi
e)Belediye Meclis kararı alınması
f)Encümen Kararı alınması
g)Şartname hazırlanması
h)İlan ve ilan bedelleri için hesap işlerine bildirilmesi
ı)Belediye Encümeninden İhale için karar alınması
i)İlgili tapu müdürlüğüne yapılan satışın bildirilerek şahıs veya kurum adına tescilinin sağlanması

* Belediye mülkiyetinde bulunan ve satışı yapılamayan taşınmazların değerlendirilmesi amacıyla 2886 Sayılı İhale Kanunu?nun 75. maddesine göre ecri misil uygulanarak gelir sağlanması amacıyla komisyon oluşturulup bedel tespiti yapılıp ödenmesini sağlamak,

* Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazlarla ilgili kamu kurumları ve şahıslardan gelen istek ve şikayetlerin değerlendirilmesi görevlerini ifa etmek,.

* Stratejik Planda bulunan ve yıllık yatırım programına alınan yerlerde satın alma mülkiyetin gayri ve ayni hak tesisi amacıyla,

a)Taşınmazın yer tespiti
b)Taşınmazın mülkiyet durumu
c)Taşınmazın İmar Durumu
d)Taşınmaza Kıymet Takdiri yapılarak değerinin belirlenmesi
e)Belediye Meclis kararı alınması
f)Encümen Kararı alınması
g)Şartname hazırlanması
h)İlan ve ilan bedelleri için hesap işlerine bildirilmesi
ı)Belediye Encümeninden İhale için karar alınması
i)İlgili tapu müdürlüğüne yapılan satışın bildirilerek şahıs veya kurum adına tescilinin sağlanması

* Stratejik Planda bulunan ve yıllık yatırım programına alınan yerlerde kiralanarak mülkiyetin gayri ve ayni hak tesisi için,

a)Taşınmazın yer tespiti
b)Taşınmazın mülkiyet durumu
c)Taşınmazın İmar Durumu
d)Taşınmaza Kıymet Takdiri yapılarak değerinin belirlenmesi
e)Belediye Meclis kararı alınması
f)Encümen Kararı alınması
g)Şartname hazırlanması
h)İlan ve ilan bedelleri için hesap işlerine bildirilmesi
ı)Belediye Encümeninden İhale için karar alınması
i)İlgili tapu müdürlüğüne yapılan satışın bildirilerek şahıs veya kurum adına tescilinin sağlanması

* Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.